Estatuts ADIES-PV

ESTATUTS ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ ADIES-PV

CAPÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ

Article 1r

1.1.- Amb el nom d’ADIES–PV, “ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ”, es constitueix una Associació, sense ànim de lucre, a l’empara del que es preveu als articles 22 i concordants de la Constitució Espanyola i en la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

1.2.- Aquesta Associació es regirà pels preceptes de l’esmentada Llei d’Associacions, pels presents Estatuts en allò que no estiga en contradicció amb la Llei, pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern, sempre que no siguen contraris a la Llei i/o als Estatuts i per les disposicions reglamentàries que aprove la Generalitat Valenciana, que només tindran caràcter supletori.

OBJECTIUS QUE ES PROPOSA

Article 2n

  1. Aquesta associació pretén de ser un fòrum de debat que ens permeta d’intercanviar opinions i experiències, i els seus objectius seran els següents:

1.1. La defensa i el desenvolupament dels valors humans, culturals i científics en el context de l’ensenyament públic.

1.2. Coadjuvar a la promoció i millora de la qualitat de l’Educació Secundària en els Centres Públics del País Valencià per mitjà del debat des de la pràctica educativa, bo i recollint aportacions de les persones més qualificades en el camp de la formació i de la docència.

1.3. Promoure i desenvolupar una política educativa integradora de tot l’alumnat en els Centres Educatius, independentment del seu origen sociocultural o econòmic.

1.4. Contribuir a la formació, al perfeccionament i a l’actualització pedagógica dels docents.

1.5. Coordinar i representar als Directors i Directores dels Centres Públics de l’Educació Secundària davant de l’Administració i d’Associacions Educatives i professionals.

1.6. Canalitzar davant de l’Administració Educativa els estudis i propostes realitzats pels associats en benefici de la qualitat de l’Ensenyança en el marc normatiu vigent.

1.7. Propiciar la millora de la funció directiva en tant en quant repercutiria en la qualitat del Server educatiu.

  1. Per a la consecució dels esmentats objectius, es portaran a terme, prèviament acomplits els requisits legals establits, les següents activitats:

2.1. Promoure l’adequada col·laboració amb els diversos sectors de la Comunitat Educativa així com l’entesa de la funció directiva i de les responsabilitats que es deriven del seu exercici.

2.2. Col·laborar amb l’Administració en tots aquells aspectes que es referesquen a la pràctica educativa dels Centres públics de SECUNDÀRIA.

2.3. Analitzar els problemes educatius i fer propostes de millora a les Institucions.

2.4. Promoure una adequada assignació de recursos a l’ensenyament públic i canalitzar les propostes comunes dels associats, relatives al finançament i equipament dels centres, d’acord amb els mitjans existents i en el marc de la legislació aplicable.

2.5. Analitzar i revisar els plans d’estudis i, si s’esqueia, proposar modificacions.

2.6. Proposar la fixació o millora dels criteris sobre la distribució dels Recursos Humans en els Centres.

2.7. Possibilitar la coordinació dels recursos assignats pels diferents organismes, a fi que la seua utilització siga la més adequada.

2.8. Promoure i participar en el desenvolupament de programes de Formació Permanent del professorat dels Centres de SECUNDÀRIA en general i dels Equips Directius en particular.

2.9. Organitzar seminaris, debats, congressos, jornades i altres activitats en el marc de la docència.

2.10. Ajudar que els centres puguen desenvolupar programes d’intercanvi de la Comunitat Europea.

2.11. Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els directors associats.

2.12. En general, tot allò encaminat a aconseguir els objectius fixats en l’àmbit d’aquests Estatuts.

  1. Sense perjudici de les activitats descrites en l’apartat anterior, l’Associació, per a l’acompliment de les seues finalitats, podrà:

3.1. Desenvolupar les activitats econòmiques que permeten les Lleis, sense ànim de lucre, social o personal, i encaminades a la realització de les seues finalitats o a la consecució de recursos per als esmentats objectius.

3.2. Adquirir i posseir els béns que els siga permés per les Lleis per qualsevol títol, així com celebrar actes jurídics i contractes dins de l’Ordenament Jurídic.

3.3. Exercitar tota classe d’accions d’acord amb les Lleis i als seus Estatuts.

DOMICILI SOCIAL

Article 3r

3.1.- El domicili principal de l’Associació estarà ubicat a l’IES Joan Fuster de Sueca, carrer Dos Pontets, s/n. 46410-Sueca.

3.2.- L’Associació podrà disposar d’altres locals en l’àmbit del País Valencià, quan ho acorde l’Assemblea General Extraordinària. Els trasllats de domicili social i la resta de locals amb què compte l’Associació seran acordats per la Junta Directiva, la qual comunicarà al registre d’Associacions la nova adreça.

ÀMBIT TERRITORIAL

Article 4t

L’àmbit territorial en què desenvoluparà les seues funcions comprén la Comunitat Autònoma Valenciana.

DURACIÓ I CARÀCTER DEMOCRÀTIC

Article 5é

L’Associació anomenada ADIES – PV tindrà un caràcter democràtic, participatiu i plural. Es constitueix amb caràcter permanent, i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea General Extraordinària, segons el que disposa el Capítol VI, o per qualsevol de les causes previstes en les Lleis.

CAPÍTOL SEGON

ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

Article 6é

El govern i l’administració de l’Associació estaran a càrrec dels següents Òrgans col·legiats:

6.1.- L’Assemblea General de Socis, com a Òrgan suprem.

6.2.- La Junta Directiva, com a Òrgan col·legiat de direcció permanent.

6.3.- Les Assemblees Provincials.

6.4.- Les Juntes Provincials.

L’Assemblea General

Article 7é

L’Assemblea General, integrada per tots els socis, és l’òrgan d’expressió de la voluntat d’aquests. Es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.

Article 8é

L’Assemblea General haurà de ser convocada en sessió ordinària, almenys, una vegada l’any, al quart trimestre, amb la finalitat d’aprovar el pla general d’actuació de l’Associació, l’estat de comptes corresponent a l’any natural anterior de despeses i d’ingressos, i el pressupost de l’exercici següent, així com la gestió de la Junta Directiva, que haurà d’actuar sempre d’acord amb les directrius i sota el control d’aquella.

Article 9é

Sense perjudici del que disposa l’Article anterior, són competències de l’Assemblea General els acords relatius a:

  1. Modificació i canvi dels Estatuts, de conformitat amb el que preveu l’Article següent.
  2. La ratificació de la Junta Directiva.
  3. La dissolució de l’Associació, si s’escau.
  4. La Federació i Confederació amb altres Associacions, o l’abandó d’alguna d’elles.

Article 10é

L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acorde la Junta Directiva, bé per pròpia iniciativa, o perquè ho sol·licite 1/4 part dels socis, indicant els motius i fins de la reunió i, en tot cas, per a conéixer i decidir sobre les següents matèries:

a) Modificacions Estatutàries.

b) Dissolució de l’Associació.

c) Qualsevol assumpte que s’estime oportú.

Article 11é

Les convocatòries de les Assemblees Generals, siguen ordinàries o extraordinàries, es realitzaran per escrit o per d’altres mitjans electrònics, tot expressant el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l’Ordre del Dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria, hauran de transcórrer almenys deu diez per a les ordinàries, i cinc per a les extraordinàries; es podrà, així mateix, fer constar la data en què, si s’escau, es reunirà l’Assemblea General en segona convocatòria, sense que entre una i una altra reunió puga transcórrer un termini inferior a 1 hora.

Article 12é

12.1.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran

vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concórreguen, presents o representats, la meitat més un dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que siga el nombre de socis concurrents.

12.2.- Els socis podran atorgar la seua representació, als efectes d’assistir a les Assemblees Generals, a qualsevol altre soci. La representació s’atorgarà per escrit, i haurà de romandre en poder del Secretari de l’Assemblea almenys 1/2 hora abans de celebrar-se la sessió. Els socis que visquen en ciutats distintes a aquella en què tinga el seu domicili social l’Associació podran remetre per correu el document que acredite la representació.

Article 13é

Els acords de les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria simple de vots dels presents o representats.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14é

14.1.- La Junta Directiva estarà integrada per nou membres, representants de cada una de les Juntes Provincials: dos de la de Castelló, tres de la d’Alacant i quatre de la de València. Entre ells elegiran per sufragi lliure i secret al President, que designarà la resta de Càrrecs Directius. Els Càrrecs Directius són: President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari, Tresorer, Vicetresorer i tres vocals. La Junta Directiva així configurada haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

14.2.- Hauran de reunir-se almenys dos vegades l’any i sempre que ho exigesca el bon desenvolupament de les activitats socials.

Article 15é

La falta d’assistència a les reunions esmentades dels membres de la Junta Directiva, durant 4 vegades consecutives o 6 alternes sense causa justificada, donarà lloc al cessament en el càrrec respectiu, que serà sotmés a ratificació de l’Assemblea General en la següent convocatòria.

Article 16é

16.1.- La Junta Directiva elevarà la proposta de distribució de càrrecs a l’Assemblea General per a la seua ratificació.

16.2.- La Junta Directiva així elegida es renovarà cada tres anys.

16.3.- Cas que la distribució de càrrecs no siga ratificada per l’Assemblea General, la Junta Directiva elevarà una nova proposta en el termini d’un mes.

Article 17é

17.1.- Els càrrecs de la Junta Directiva cessaran en els següents casos:

a) Expiració del termini de mandat.

b) Dimissió.

c) Cessament en la condició de soci o incursió en causa d’incapacitat.

d) Revocació acordada per l’Assemblea General en aplicació del que es preveu als articles 15é i 16é dels presents Estatuts, per mitjà de l’aprovació dels 2/3 dels assistents a l’acte.

17.2.- Quan es produesca el cessament per la causa prevista en l’apartat a), els membres de la Junta Directiva continuaran en funcions fins a la celebració de la primera Assemblea General, que procedirà a la ratificació dels nous càrrecs.

17.3.- En els supòsits b), c) i d), la pròpia Junta Provincial proveirà la vacant per mitjà de nomenament provisional, que serà sotmés a l’Assemblea General per a la seua ratificació o revocació.

17.4.- Totes les modificacions en la composició d’aquest Òrgan seran comunicades al registre d’Associacions.

Article 18é

Les funcions de la Junta Directiva són:

18.1.- Dirigir la gestió ordinària de l’Associació, d’acord amb les directrius de l’Assemblea General i sota el seu control.

18.2.- Programar les activitats de l’Associació.

18.3.- Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual de despeses i ingressos, així com el balanç de comptes de l’any anterior.

18.4.- Acordar la convocatòria i confeccionar l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General.

18.5.- Atendre les propostes o els suggeriments que formulen els socis, per mitjà de les assemblees provincials, i adoptar, respecte d’això, les mesures necessàries.

18.6.- Representar l’Associació davant de l’Administració.

18.7.- Qualsevol altra no atribuïda expressament a l’Assemblea General.

Article 19é

19.1.- La Junta Directiva celebrarà les seues sessions quan ho determine el President, siga a iniciativa pròpia, sgia a petició de qualsevol dels seus components. Serà presidida pel President, i en la seua absència per un dels Vicepresidents.

19.2.- Perquè els acords de la Junta siguen vàlids, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents, i caldrà la presència d’almenys la meitat dels membres. Tots els components de la Junta Directiva tenen dret a vot.

19.3.- De les sessions, el Secretari n’alçarà acta, la qual es transcriurà al Llibre corresponent.

Article 20

ESTRUCTURA PROVINCIAL

En cada una de les províncies de la Comunitat es constituiran:

20.1.- Una Assemblea provincial, integrada per tots els socis de la província.

Per al seu funcionament seran d’aplicació tots els preceptes establerts en els articles 12 i 13 per a l’Assemblea General.

Elegirà per sufragi lliure i secret els seus representants en la Junta Provincial, de entre les candidatures presentades prèviament. Qualsevol membre podrà formar part de una candidatura, sent imprescindible ser major d’edat, estar en perfecte ús dels seus drets civils i no incórrer en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

20.2.- Una Junta Provincial, constituïda per 5 a 10 membres, elegits per la Assemblea Provincial.

20.3.- Les Juntes Provincials elegiran per sufragi lliure i secret els seus representants, que formaran part de la Junta Directiva de l’Associació, i a un d’ells com a Coordinador Provincial.

20.4.- El funcionament de les Juntes Provincials s’estableix de la següent forma:

20.4.1.- Hauran de reunir-se almenys dos vegades a l’any i sempre que ho exigesca el bon desenvolupament de les activitats socials.

20.4.2.- La falta d’assistència a les reunions esmentades dels membres de la Junta Directiva, durant 4 vegades consecutives o 6 alternes sense causa justificada, donarà lloc al cessament en el càrrec respectiu.

20.4.3.- La Junta Provincial es renovarà cada tres anys.

20.4.4.- Els càrrecs de la Junta Provincial cessaran en els següents casos:

a) Expiració del termini de mandat.

b) Dimissió.

c) Cessament en la condició de soci o incursió en causa d’incapacitat.

20.4.5.- Quan es produesca el cessament per la causa prevista en l’apartat a), els membres de la Junta Provincial continuaran en funcions fins a les eleccions en les corresponents Assemblees Provincials. Seran aquestes les que proveiran la vacant en els supòsits b) i c).

20.6.- Les Assemblees provincials es convocaran i presidiran per les respectives Juntes Provincials i podran promoure accions dins de l’àmbit de cada província, sempre d’acord amb les finalitats i els objectius de l’Associació.

ÒRGANS UNIPERSONALS

El President

Article 21é

El President de l’Associació n’assumeix la representació legal i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i per l’Assemblea General, de les quals té la presidència.

Article 22é

Correspondran al President aquelles facultats que no estiguen expressament reservades a la Junta Directiva o a l’Assemblea General i, especialment, les següents:

22.1.- Convocar i alçar les sessions que celebre la Junta Directiva i l’Assemblea General i presidir les deliberacions de l’una i de l’altra.

22.2.- Proposar el pla d’activitats de l’Associació a la Junta Directiva i impulsar i dirigir les seues tasques.

22.3.- Ordenar els pagaments acordats vàlidament.

22.4.- Resoldre les qüestions que puguen sorgir amb caràcter urgent, donant coneixement d’això a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebre.

El Vicepresident

Article 23é

El Vicepresident substituirà el President quan siga necessari i n’assumirà les funcions .

El Secretari

Article 24é

24.1.- Al Secretari li pertocarà de rebre i de tramitar les sol·licituds d’ingrés, portar el fitxer i el Llibre-Registre de Socis i custodiar i redactar el Llibre d’Actes.

24.2.- Igualment, vetlarà pel compliment de les disposicions legals vigents en materia d’Associacions, custodiarà la documentació oficial de l’Entitat, certificarà el contingut dels Llibres i arxius socials, i farà que es cursen a l’autoritat competent les comunicacions preceptives sobre designació de Juntes Directives i canvis de domicili social.

24.3.- El Vicesecretari substituirà el Secretari quan siga necessari i n’assumirà les funcions.

El Tresorer

Article 25é

25.1.- El Tresorer donarà a conéixer els ingressos i pagaments efectuats, formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i de despeses, així com el balanç de comptes de l’any anterior, que han de ser presentats a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeta a l’aprovació de l’Assemblea General.

25.2.- El Vicetresorer substituirà el Tresorer quan siga necessari i n’assumirà les funcions.

CAPÍTOL TERCER

DELS SOCIS: PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I CLASSES

Article 26é

Poden ser socis de l’Associació aquelles persones que ho vulguen, sempre que gaudesquen de la capacitat que s’enuncia en l’art. 3 de la Llei 1/2002 i mentre exercesquen el càrrec de Directors/ores d’IES del P.V. o Vicedirectors/ores de les Seccions d’IES del P.V, com a representants dels seus Centres Aixi mateix, poden ser socis honorífics de l’Associació aquelles persones que ho vulguen, sempre que gaudesquen de la capacitat que s’enuncia en l’art. 3 de la Llei 1/2002, hagen sigut socis de l’Associació i han deixat de ser-ho per haver finalitzat el seu mandat com a càrrec directiu.

Els socis honorífics tindran els mateixos drets i deures que la resta de socis llevat del de vot, expresat a l’article 28.1, i del de participació en els òrgans de govern, que queda reflectit a l’article 28.2.

Article 27é

Els qui vulguen pertànyer a l’Associació ho sol·licitaran per escrit dirigit al President, el qual informarà a l’Assemblea General sobre la nova incorporació.

DRETS I DEURES DELS SOCIS

Article 28é

Tot associat té dret a:

28.1. Exercir el dret de veu i vot en les Assemblees Generals i Provincials; podrà delegar, quant a això, la seua representació a altres membres associats.

28.2. Participar, d’acord amb els presents Estatuts, en els Òrgans de govern de l’Associació, sent elector i elegible per als mateixos.

28.3. Conéixer, en qualsevol moment, la identitat dels altres membres de l’Associació, l’estat de comptes d’ingressos i despeses, i el desenvolupament de l’activitat d’esta.

28.4. Figurar en el fitxer i en el Llbre-Registre de Socis previstos en la legislació vigent i fer ús de l’emblema de l’Associació, si hi haguera.

28.5. Posseir un exemplar dels Estatuts i del Reglament de Règim Interior si hi haguera i presentar sol·licituds i queixes davant dels Òrgans de govern.

28.6. Ser oït, prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries, i informat de les causes que les motiven, que només podran fundar-se en l’incompliment dels seus deures com a socis.

28.7.) Impugnar els acords i actuacions contraris a la Llei d’Associacions o als Estatuts, dins del termini de quaranta dies naturals, comptats a partir d’aquell en què el demandant haguera conegut, o tingut oportunitat de conéixer, el contingut de l’acord impugnat.

Article 29é

Són deures dels socis:

29.1.- Prestar el seu concurs actiu per a la consecució dels fins de l’Associació.

29.2.- Contribuir al sosteniment dels despeses amb el pagament de les quotes que s’establesquen per l’Assemblea General.

29.3.- Acatar i complir els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de govern de l’Associació.

RÈGIM SANCIONADOR

Article 30é

30.1.- Els socis podran ser sancionats per la Junta Directiva, a proposta de les Juntes Provincials, per infringir reiteradament els Estatuts o els acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

30.2.- Les sancions poden comprendre des de la suspensió dels drets durant un període comprés entre 15 dies i un mes fins a la separació definitiva, en els termes previstos en el present article i en els articles 33é, 34é i 35é.

30.3.- A aquests efectes, el President podrà acordar l’obertura d’una investigación encaminada a aclarir aquelles conductes que puguen ser dignes de sanció. Per a portar a terme l’esmentada investigació, es nomenarà un instructor que, després de les actuacions pertinents, proposarà a la Junta Directiva l’adopció de les mesures oportunes. La imposició de sancions serà facultat de la Junta Directiva i haurà d’anar precedida de l’audiència de l’interessat.

30.4.- Una vegada conclosa la instrucció de l’expedient, el Secretari, prèvia comprovació dels fets, passarà a l’interessat un escrit en què es posaran de manifest els càrrecs que se li imputen, als quals podrà contestar al·legant en la seua defensa el que estime oportú en el termini de 15 dies; transcorreguts els quals es passarà l’assumpte a la primera sessió de la Junta Directiva, que acordarà el que siga procedent amb el quòrum dels 2/3 dels seus components.

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

Article 31é

La condició de soci es perdrà en els casos següents:

1) Per decisió voluntària.

2) Per sanció, acordada per la Junta Directiva, quan es done la circumstància següent: incompliment greu, reiterat i deliberat, dels deures emanats dels presents Estatuts i dels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva, o qualsevol altra circumstància que puga motivar la pèrdua de la condició de soci.

Article 32é

32.1.- En cas de sanció, l’acord de separació serà notificat a l’interessat, comunicant-li que, contra ell, hi podrà presentar recurs davant de la primera Assemblea General Extraordinària que se celebre, que, de no convocar-se en tres mesos, haurà de ser-ho a aquests efectes exclusivament. Mentrestant, la Presidència podrà acordar que l’inculpat siga suspés en els seus drets com a soci i, si formava part de la Junta Directiva, haurà de decretar la suspensió en l’exercici del càrrec.

32.2.- En el cas que l’expedient de separació s’eleve a l’Assemblea General, el Secretari en redactarà un resum, a fi que la Junta Directiva puga donar compte a l’Assemblea General de l’escrit presentat per l’inculpat, i informarà degudament dels fets perquè l’Assemblea puga adoptar el corresponent acord.

Article 33é

L’acord de separació, que serà sempre motivat, haurà de ser comunicat a l’interessat que podrà recórrer als Tribunals en exercici del dret que li correspon, si estimava que aquell és contrari a la Llei o als Estatuts.

Article 34é

En comunicar a un soci la seua separació de l’Associació, ja siga amb caràcter voluntari o com a conseqüència de sanció, se li requerirà perquè complesca les obligacions que hi tinga pendents, si s’escau.

CAPÍTOL QUART

PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM PRESSUPOSTARI

Article 35é

L’Associació compta amb un patrimoni social inicial de cent (100) euros.

Article 36é

Els recursos econòmics previstos per l’Associació per al desenvolupament de les activitats socials seran els següents:

36.1.- Les quotes d’entrada que assenyale la Junta Directiva, avalades per a l’Assemblea General de socis.

36.2.- Les quotes periòdiques que acorde la mateixa.

36.3.- Els productes dels béns i drets que li corresponguen, així com les subvencions, llegats i donacions que puga rebre en forma legal.

36.4.- Els ingressos que obtinga l’Associació per mitjà de les activitats lícites que acorde realitzar la Junta Directiva, sempre dins dels fins estatutaris.

36.5.- L’exercici econòmic quedarà tancat a 31 de desembre de l’any en curs.

Els recursos obtinguts per l’Associació en cap cas no podran ser distribuïts parcialment o totalment entre els socis ni assignats als mateixos o a tercers mitjançant donació, préstec gratuït o onerós ni cap altra fórmula que comporte desplaçament patrimonial.

CAPÍTOL CINQUÉ

DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 37é

La modificació dels Estatuts podrà fer-se a iniciativa de la Junta Directiva, o per acord d’aquesta quan ho sol·liciten els 2/3 dels socis inscrits. En qualsevol cas, la Junta Directiva designarà una Ponència formada per tres socis, a fi que redacte el projecte de modificació, seguint les directrius impartides per aquella, la qual fixarà el termini en què el projecte haurà d’estar enllestit.

Article 38é

38.1.- Una vegada redactat el projecte de modificació en el termini assenyalat, el President l’inclourà en l’Ordre del Dia de la primera Junta Directiva que se celebre, la qual ho aprovarà o, si s’escau, el tornarà a la Ponència per a nou estudi.

38.2.- Cas que fóra aprovat, la Junta Directiva acordarà incloure’l en l’Orde del Dia de la pròxima Assemblea General Extraordinària que se celebre o en convocarà una, d’Assemblea, expressament.

Article 39é

39.1.- A la convocatòria de l’Assemblea General s’acompanyarà el text de la modificació d’Estatuts, a fi que els socis puguen dirigir a la Secretaria les esmenes que estimen oportunes, de les quals s’adonarà a l’Assemblea General, sempre que estiguen en poder de la Secretaria amb vuit dies d’antelació a la celebració de la sessió.

39.2.- Les esmenes podran ser formulades individualment o col·lectivament, es faran per escrit i contindran un altre text alternatiu.

CAPÍTOL SISÉ

DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. APLICACIÓ DEL PATRIMONI SOCIAL

Article 40é

L’Associació es dissoldrà pels següents motius:

1) Per voluntat dels socis, expressada en Assemblea General convocada expressament, amb el vot favorable dels 2/3 dels presents.

2) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

3) Per sentència judicial

Article 41é

41.1.- Cas de dissoldre’s l’Associació, l’Assemblea General que acorde la dissolució, nomenarà una Comissió Liquidadora, composta per 3 membres extrets de la Junta Directiva, la qual es farà càrrec dels fons que hi haja.

41.2.- Una vegada satisfetes les obligacions socials enfront dels socis i enfront de tercers, el patrimoni social sobrant, si n’hi havia, serà destinat a entitats sense ànim de lucre, d’acord al que decidesca la Comissió Liquidadora.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:

Els membres vocals de la Junta Directiva que figuren en l’Acta de Constitució actuaran amb caràcter provisional fins a la constitució de la 1a Junta Directiva, elegida i ratificada d’acord amb el que es disposa en aquests estatuts.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. La Junta Directiva serà l’Òrgan competent per a interpretar els preceptes continguts en aquests Estatuts i cobrir-ne els possibles buits, se sotmetrà sempre a la normativa legal vigent en matèria d’Associacions i retrà compte, per a la seua aprovació, a la primera Assemblea General que se celebre.

SEGONA. Els presents Estatuts seran modificats per mitjà dels acords que vàlidament adopten la Junta Directiva i l’Assemblea General, dins del marc de les seues respectives competències i de conformitat amb el que preveu el Capítol Cinqué.

TERCERA. L’Assemblea General podrà aprovar un Reglament de Règim Interior, com a desenvolupament dels presents Estatuts, que no alterarà, en cap cas, les prescripcions que s’hi contenen.

Back to top